Verejné obstarávanie v Slovensko

OpenProcurements.com

Nedávne verejné obstarávania v Slovensko
2024-01-17    SUST_EUFW- 101 095 386 (POTRAVINARSKA KOMORA SLOVENSKA)
2023-10-10    Nákup video-konferenčnej techniky so zabezpečením inštalačných a konfiguračných prác, servisnej podpory a... (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
2023-10-10    Dodávka elektrickej energie na rok 2024 a zemného plynu na roky 2024 a 2025 pre Mesto Komárno (Mesto Komárno)
2023-10-10    Združená dodávka zemného plynu na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 (Železnice Slovenskej Republiky)
2023-10-10    2_Mechanický dlhodobý a krátkodobý podporný systém obehových funkcií srdca pre dospelých pacientov a deti (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.)
2023-10-10    Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov – databáz (3. etapa -2023) (Centrum vedecko-technických informácií SR)
2023-10-10    Komplexné poskytovanie služieb súvisiacich so správou a prevádzkou účelových zariadení MK SR v Budmericiach a v... (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
2023-10-10    Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa - Lyofilizátor (Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa)
2023-10-10    Nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom (Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove)
2023-10-10    Výmena výťahov (Mesto Rožňava)
2023-10-10    Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
2023-10-10    Dodanie reproduktorov (Slovenské národné divadlo)
2023-10-10    Zateplenie strechy a fasády s výmenou okien objektu V2 (Ekonomická univerzita v Bratislave)
2023-10-10    Nedeštruktívne skúšky a kontrola kvality na cestách I. triedy (Slovenská správa ciest)
2023-10-10    Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS LUNA Brezno_chlieb a pečivo (Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA)
2023-10-10    Poskytovanie servisných služieb, údržby a prevádzkovej podpory pre telekomunikačnú infraštruktúru MVSR hlasovú sieť... (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
2023-10-10    Letecké práce LIDAR - PCI (Západoslovenská distribučná, a.s.)
2023-10-10    Dodávka elektrickej energie (Slovenská technická univerzita v Bratislave - rektorát)
2023-10-09    Zateplenie strechy a fasády s výmenou okien objektu V1 (Ekonomická univerzita v Bratislave)
2023-10-09    Nákup potravín (2023) (ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov)
2023-10-09    Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2024 (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
2023-10-09    Vypracovanie PD – Rekonštrukcia troch stredných škôl v správe BBSK v rámci projektu s názvom „Modernizácia... (Banskobystrický samosprávny kraj)
2023-10-09    Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu (Mesto Kežmarok)
2023-10-09    Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)
2023-10-09    Vykonanie odborných prehliadok, skúšok a opráv evakuačných zariadení (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
2023-10-09    Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu pre projekt Obnova a modernizácia budov... (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
2023-10-09    Údržba vegetácie v koridoroch elektrických vedení VN a VVN (Východoslovenská distribučná, a. s.)
2023-10-09    Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov (vrátane portálového... (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
2023-10-09    Zabezpečenie združenej dodávky elektriny pre potreby vodárenských spoločností formou príležitostného spoločného obstarávania (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)
2023-10-09    Nákup potravín pre DD SNV na rok 2024 (Domov dôchodcov Spišská Nová Ves)
2023-10-09    Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne 2023-2028 (Univerzita Komenského v Bratislave)
2023-10-09    „DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE ODBERNÉ MIESTA OBJEKTOV UMB V BANSKEJ BYSTRICI NA ROK 2024“ (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
2023-10-09    KRMOVINY PRE ZOO BOJNICE (Národná zoologická záhrada Bojnice)
2023-10-06    VÝSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A TELOCVIČNE NA ZÁHRADNÍCKEJ UL. - ZVÝŠENIE KAPACÍT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V SENCI (Mesto Senec)
2023-10-06    Opasky s doplnkami (Záchranná služba Košice)
2023-10-06    Vypracovanie projektových dokumentácií na stavby – dve zariadenia pre seniorov a jeden mostný objekt (Mesto Banská Bystrica)
2023-10-06    Technická podpora pri vykonávaní nedešktruktívneho skúšania prevádzkovej kontrole Tlakovej nádoby reaktora z... (Slovenské elektrárne, a.s.)
2023-10-06    Dodávka elektrickej energie (Mesto Hurbanovo)
2023-10-06    Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela v zmysle už spracovanej štúdie... (Mesto Banská Štiavnica)
2023-10-06    Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia PET/CT s príslušenstvom vrátane poskytnutia... (Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny)
2023-10-06    Novostavba Materskej školy v obci Tulčík (Obec Tulčík)
2023-10-06    Analýza, Dizajn a Migračný manuál SDN (Software-defined networking) v prostredí siete GOVNET (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)
2023-10-06    DODÁVKA PLYNU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU (Univerzita J. Selyeho)
2023-10-06    Dodávka elektrickej energie a zemného plynu na roky 2024 -2025 (Technická univerzita vo Zvolene)
2023-10-06    Dodávka elektrickej energie na rok 2024 (Služby mesta Piešťany)
2023-10-06    Nákup originálnych náhradných dielov značky Toyota (Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.)
2023-10-06    PD pre modernizáciu a stavebné úpravy ŠD Nová doba pri SPU v Nitre (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
2023-10-06    Guľové uzávery DN 300 – DN 1400 (eustream, a.s.)
2023-10-06    Nákladné vozidlá nad 3,5 t (SPP - distribúcia, a.s.)
2023-10-06    Nákup IT techniky (Trnavský samosprávny kraj)